Schoolplan 2014-2018

Elke school moet elke 4 jaar een schoolplan opstellen. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd. Aan bod komen onder andere het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg. Het schoolplan is ook een document waarin de school verantwoording aflegt aan de Inspectie van het Onderwijs over het schoolbeleid. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten het schoolplan goedkeuren. Daarna stelt het schoolbestuur het plan vast. 
Het schoolplan is de motor voor onze onderwijsontwikkeling. Tevens geeft het schoolplan inzicht in de keuzes die de school maakt en heeft gemaakt.

Klik hier voor het huidige schoolplan.