Verkorte notulen vergaderingen medezeggenschapsraad

De notulen in verkorte vorm worden hier weergegeven van nieuw naar oud, oftewel de notulen van de laatste vergadering staat bovenaan.

Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen MR-vergadering 17 mei 2018, 19:30 uur
 
Opening en Ruimte voor toelichting op vragen i.v.m. invoering continurooster

 • Doel geen klacht indienen volgens Irma.
 • Men wil een jaar uitstel en een nieuwe procedure.
 • Daar kan de MR niet in meegaan. 
Nieuws uit het Team
 • Cito toets groep 8 is geweest. We hebben een goede score, we zitten rond het gemiddelde.
 • 11 kinderen uit groep 7 willen gaan brigadieren. Zeer positief!
 • Studiedag is geweest, waarbij ingezet op leesonderwijs. 
Nieuws uit de Oudervereniging
 • Alle leden van een OV hebben een bloemetje gekregen i.v.m. het 40 jarig jubileum.
 • Er komt een gesprek met iemand van Prodas om de opzet van de OV te bespreken.
 • Er wordt met een positieve drive naar komend jaar gekeken. 

MR samenstelling 2017-2018 (acties tot nu toe)

 • Joyce Tauran is gekozen door de ouders.
 • Kim informeert de kandidaten. En nodigt Joyce uit voor de volgende vergadering.
 • Ine stopt met de MR, een vervanger wordt benoemd. In ieder geval blijft het lerarenaantal gelijk.
 • De laatste vergadering wordt de rolverdeling van het bestuur van de MR bepaald.
Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
 • Yvonne heeft vorige vergadering een aantal documenten overhandigd. Deze worden deze vergadering besproken.
 • Er gaat ingestoken worden op de opbrengsten. We gaan inzetten op een doorgaande lijn m.b.t. technisch lezen.
 • Resultaten Midden:
  • Tussen resultaten zijn onder de maat.
  • Het technisch lezen wordt aangepakt. Kun je op korte termijn resultaten mee halen.
  • Dit is een kwantitatieve leestoets en niet kwalitatief.
  • De doorgaande lijn uitwisselen tussen de leerkrachten is heel waardevol.
  • Het is afgeraden om met rekenen te beginnen. Dit komt volgend schooljaar school breed aan bod.
 • De basis op orde. Wat gaan we doen?
  • Belangrijk is om dit levend te houden.
  • Punt 2 en 6 gaan aangepakt worden door de leerlijn technisch lezen.
 • Jaarplan – Jaarverslag
  • Basis op orde en technisch lezen gaat aangepakt worden.
Formatie komend schooljaar
 • Per 1 juni gaat Margriet vertrekken. Marc gaat uit de klas. Er komt een nieuwe IB’er voor de onderbouw.
 • De nieuwe formatie wordt bekendgemaakt door Yvonne tijdens de vergadering, echter nu nog niet gecommuniceerd naar de ouders. Dit wordt zo snel mogelijk gedaan, als er nog een paar punten duidelijk zijn.
 • Er is gekeken hoe om te gaan met de werkdruk. Hier zijn middelen voor beschikbaar. Het team inventariseert en dit gaat naar de directeur. Zij maakt een plan en de MR heeft hierover instemmingsrecht. Dit moet duidelijk zijn voor 1 juni. – Dit moet in de laatste vergadering op de agenda komen.
Vakantierooster / vrije dagen 2018 – 2019
 • Dit is nog niet vastgelegd. Er moeten nog behoorlijk wat studiedagen worden ingepland.
Pestprotocol (eenmaal per jaar vast)
 • Het pestprotocol is nagekeken door Margriet en bijgewerkt. Sonja heeft een paar puntjes tekstinhoudelijk. Sonja stelt de vraag: Vinden de leerkrachten het protocol uitvoerbaar? Er wordt veel gedaan aan sociaal/emotionele ontwikkeling op het moment dat er iets gebeurd. Yvonne geeft aan, dat er ook preventief gewerkt moet worden. Het pestprotocol moet levend worden gehouden wordt door Yvonne aangegeven. Sonja geeft aan, dat je iets over sociale media zou moeten toevoegen aan het pestprotocol. Ine neemt de opmerkingen van Sonja mee naar de nieuwe kartrekker ‘pestprotocol’.
GMR (Monique)
 • Vraag van een school, dat de MR problemen had met de begroting. Er komt een extra uitleg waarschijnlijk in oktober.
 • Beleid rond toelaten, verwijderen en schorsen is aangescherpt door het bestuur.
 • Er zijn werkdrukgelden, zoals besproken.
 • Volgend jaar komt een nieuw bestuur omdat de voorzitter en vicevoorzitter ermee stoppen. 
Ouderbetrokkenheid
 • De tips en tops vanuit de avond op 31 januari worden deze vergadering op de agenda geplaatst.
 • We hebben het totale document van de tips en tops besproken. Hieronder staan enkele opmerkingen. 
 • De inrichting logistiek van het continurooster is besproken met het team.
 • De tips van het continurooster zijn besproken en afgevinkt. De meeste tips zijn verwerkt.
 • Communicatie tips: nieuwe ouders vragen of ze iets gemist hebben. De agenda in het ouderportaal is leeg. Dit gaat men uitzoeken. Er moet op tijd gecommuniceerd worden.
 • MR heeft voortaan adviesrecht in de klassengrootte.
 • Veiligheid en verkeer verdient aandacht.
Rapport van de vragenlijst "Veiligheid en Welbevinden".
 • Dit zetten we op de agenda voor de volgende vergadering.
Rondvraag
 • Volgende week woensdag heeft Monique 25 jarig jubileum en is het afscheid van Margriet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen MR-vergadering 29 maart 2018, 20:00 uur

 
Opening en Ruimte voor toelichting op vragen i.v.m. invoering continurooster (maximaal 20 minuten)
 
Gasten krijgen 20 minuten spreektijd om de uitslag van de stemming m.b.t. het continurooster te bespreken.
 
Belangrijkste opmerking was dat we volgens Ine en Magdalena waren afgeweken van de 80% norm. Zij hebben een grafiek meegenomen ter verduidelijking van hun standpunt.
 
MR en directie zijn echter altijd uitgegaan van een 2/3 meerderheid vóórstemmers om het continurooster in te voeren.
Tijdens de informatieavond is deze gebaseerd op de 80% (opkomst) en daarvan 80% voor-stemmers.
Er ontstond ter plekke wat verwarring: wat als er een hoger percentage zou stemmen. Er is toen gezegd dat MR en directie alle input mee zouden nemen en de procedure tijdens de extra MR vergadering definitief vast zouden stellen.
Omdat we voor een 100% respons gingen en we deze vrijwel zeker gingen halen vanwege de gekozen strategie (tijdens verplichte oudergesprekken), werd het percentage vastgesteld op 65%. Een ruime 2/3 meerderheid.
 
Dan de Wet op Medezeggenschap: de oudergeleding heeft instemmingsrecht en moet daarvoor de achterban raadplegen. Hoe en volgens welke procedure, mag de MR zelf bepalen. In dit geval is de procedure in overleg met directie bepaald en is gekozen voor een ruime 2/3 meerderheid van stemmen.

Nieuws uit het Team

 • Rekendag is geweest
 • Prodas studie dag is geweest met workshops
 • We zitten in de groepsbesprekingen
 • Fietskeuring in groep 8 is geweest
 • Staking op 13 april krijgt een positieve invulling 
Nieuws uit de Oudervereniging
 • De OV gaat zich beraden over de constructie en invulling voor de toekomst. Een medewerker van Prodas ondersteunt hen daarbij.
 • Evaluatie van carnaval
 • De AVD wordt opgepakt

MR samenstelling 2017-2018 (kandidaten? 2 personen)

 • Joyce Tauran - kandidaat
 • Linda Bouwmans – kandidaat 
Leerling ontwikkeling na open dag 2018/2019 (formatie)
 • Er zit een stijgende lijn in de leerlingen aantallen.
 • De formatie wordt na de meivakantie naar buiten gebracht. 
Schooltijden
 • Uiterlijk 13 juni wordt de praktische invulling van het continurooster bekend gemaakt worden voor schooljaar 2018/2019.
 • Yvonne bespreekt ook kort het vakantie rooster
Pestprotocol (eenmaal per jaar vast)
 • Ine neemt het pestprotocol mee naar Margriet om te controleren of het up to date is en neemt het mee met de volgende vergadering.
Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
 • Yvonne overhandigt een aantal documenten. Deze worden volgende vergadering besproken.
 • Er gaat ingestoken worden op de opbrengsten. We gaan inzetten op een doorgaande lijn m.b.t. technisch lezen.
 • Veiligheid en welbevinden moet opgepakt worden vanuit de inspectie.

Gymzaal: ontwikkelingen en vervoer

 • Geen ontwikkelingen, de directrice en het team is tevreden met hoe het nu gaat. 
Ouderbetrokkenheid
 • De tips en tops vanuit de avond op 31 januari worden de volgende vergadering op de agenda geplaatst. Actie Johan 
Passend onderwijs
 • Afgelopen dinsdag is er een thema bijeenkomst geweest, om te bespreken dat je per gemeente een goede dekking hebt.
 • Omdat er een beter inzicht is in de begroting wordt het duidelijker wat wel en niet mogelijk is.

ICT

 • Chrome books zijn super 
Ziekteverzuim 2017 / ziekteverzuim beleid / arbo
 • Als school zaten we heel laag, we zijn iets gestegen. Hier wordt Prodas breed aandacht aan besteed. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen MR-vergadering 25 januari 2018, 20:00 uur
 
Opening en introductie Carla Manders (Prodas – Finance)
Carla geeft een toelichting op de begroting van Prodas
(doorlooptijd 1 tot 1,5u) – zij sluit aan rond 20.45u

Nieuws uit het Team

 • Er is een diagnostische toets aangeschaft om de gehele kennis op het gebied van rekenen te toetsen.
 • We gaan binnenkort starten met een cultureel programma.
 • Open Dag afgelopen zondag was zeer geslaagd.
 • Er is een programma aangeschaft, dat voorleest voor kinderen met dyslectisch.
 • Er is geld om de speelplaats aan te passen, dit wordt bekeken.
 • Bij de avondvierdaagse wordt niet meer gelopen voor Unicef.
 • Nationale voorleesdagen zijn begonnen.
 • Proefcito is voor de carnaval. Volgend jaar is dit digitaal. 
Nieuws uit de Oudervereniging
 • Veel evaluatie momenten 
MR samenstelling 2017-2018 (verkiezingen?)
 • Sonja stop aan het eind van het jaar en moet vervangen worden.
 • We gaan uit van 3 personen in de oudergeleding.
 • De personeelsgeleding blijft uit 3 personen bestaan.
 • De verkiezingen van de MR worden vermeld op 31 januari 2018.
 • De invulling van de verkiezingen zetten we de volgende keer op de agenda.
Invulling ouderavond 31 januari 2018
 • Yvonne geeft een toelichting op de presentatie.
  • Ouder-gedeelte resultaten presenteren door Johan
  • Leerling-gedeelte resultaten presenteren door Monique. 

 •  
OPMERKING:
In verband met de toelichting op de begroting van Prodas was er geen tijd om de overige punten te behandelen. Bij het samenstellen van de agenda van de volgende reguliere vergadering op 29 maart 2018 zal bekeken worden, welke punten alsnog behandeld moeten worden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen MR-vergadering 07 december 2017, 20:00 uur
 
De oudertevredenheidsonderzoeken zijn besproken.
De resultaten worden in beknopte vorm door Yvonne vanuit de school gecommuniceerd.
Een punt kunnen we echter reeds vermelden. De vraag om een eventueel schooltijdenverandering is veelvuldig voorgekomen in de open commentaren, vandaar dat we het komende jaar hier een onderzoek naar gaan starten.
De schooltijden worden dan ook op de agenda geplaatst voor begin 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen MR-vergadering 16 november 2017, 20:00 uur
 
Opening en introductie Carla Manders (Prodas – Finance)
Carla geeft een toelichting op de begroting van Prodas
(doorlooptijd 1 tot 1,5u)
 
De begroting heeft vertraging opgelopen, vandaar is deze uitleg verplaatst naar de volgende vergadering.
 
Notulen (28 september 2017 en 29 juni 2017)
 
Toegang tot de website aanvragen bij Hennie en daarna aanpassen.
Sonja kan dan eruit gehaald worden.
 
Hanneke en Kim gaan naar de verdiepingscursus. Kim vond de start cursus heel zinvol.
 
Nieuws uit het Team

 • Groep 8 heeft de cito gemaakt afgelopen week.
 • Het jeugdjournaal komt morgen op basisschool Zeilberg.
 • Er is een bezoek aan de Wieger geweest met onder andere Wajang poppen.
 • We gaan beginnen met muzieklessen van Musicas om kerstliederen te leren.
 • Voorbereiding voor Sinterklaas vindt plaats.
 • Er is een studiedag geweest.
  • WMK kaarten zijn bekeken.
  • We hebben over het jaarplan gesproken.
  • Het werkoverleg is geëvalueerd.
  • Inzet van de lege lokalen, wat gaan we daarmee doen.
  • Speelplaats afspraken zijn vastgelegd. Dit is een intern document, wat besproken wordt met de kinderen.
  • Volgende week woensdag hebben we studiemiddag: De basis op orde. Wat hebben we nu en hoe kunnen we vanuit een stevige basis verder naar de toekomst. We hebben een plan nodig, wat we kunnen volgen, met een duidelijke focus.
 • Een keer in de week is er werkoverleg van een half uur geleid door Yvonne. Punten die belangrijk zijn, kunnen elke week besproken worden. 
GMR voorzittersoverleg van 12 oktober
 • GMR Platform (info van Sonja)
 • 12 oktober ging het over het GMR Platform, we gaan werken met office 365, dan kun je alles op een platform zien en van de GMR eraf halen. De ouders hebben een e-mail adres en een wachtwoord. Alles moet hier op binnen komen, ook de mails van Joanita. We moeten via de stikker kenbaar maken, dat we een nieuw MR e-mail adres hebben.
 • Jacqueline geeft aan, dat de kinderen centraal staan en dat daar het geld naartoe moet. Dus niet naar de gebouwen.
 • Tot slot heeft men de avond van 30 november voorbereid.
 • De meesten scholen hebben eerst een vergadering met en later zonder directie indien nodig. Voorlopig doen we het niet, als het nodig is wel
 • MR website aanpassen samen met Yvonne, eerst zelf een beeld maken wat er is.
 E-mail adres oudergeleding
 • Korte toelichting Hanneke Heyligers, Zie mail van Hanneke
 • Hoe kenbaar maken aan de ouders? Via de stikker. 
Schooltijden / Hoorns Model
 • Groep 5 komend jaar al naar 940 uur? Komend jaar zijn ze al vrij op vrijdag middag, dan zijn ze klaar met de extra uren.
 • Op vrijdag naar 12.30u? Volgend jaar geld dit voor de hele onderbouw. Iedereen heeft op die dag dan een continurooster. Groep 6-8 gaan eten in de klas en beginnen om 13u en zijn om half 3 uit.
 • Verandering schooltijden?
Gymzaal: ontwikkelingen en vervoer
 • In combinatie met agendapunt 3 
Ondersteuningsplanprofiel op website
 • Hier zouden we kort op terugkomen. Sonja heeft enkele opmerkingen over de inhoud.
Diverse punten vanuit de vorige vergadering:
 • Kwaliteitszorg – WMK, Werken met Kwaliteitskaarten, een 4 jaren plan – dit is niet gekoppeld aan de leerkrachten.
 • Tevredenheidsonderzoek (eventuele gevolgen voor het continurooster) – Yvonne reikt deze uit. Deze wordt besproken in een extra vergadering.
 • LOVS resultaten – geen op- of aanmerkingen
 • Open dag – 21 januari van half 11 tot 12u. De MR wil dit jaar een standje opzetten om ons te promoten. We moeten ons materiaal vernieuwen voor deze dag. 

Extra vergadering 7 december:
 
Er is een extra vergadering gepland op donderdag 7 december om 20.00u in de koffiekamer van de school. De volgende twee onderwerpen worden besproken:

 • Oudertevredenheidsonderzoek
 • Schooltijden (mensen delen ervaringen van andere locaties)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen MR-vergadering 28 september 2017, 20:00 uur
 
Opening
 
Notulen (geen)
        -
 
Nieuws uit het Team

 • Project sociaal emotionele ontwikkeling, in alle groepen
 • Doorstart daarna met de anti-pestweek, afgesloten met een open podium
 • Atletiek dag is geweest
 • Startgesprekken met ouders
 • Nieuwe muziekmethode is gestart.
 • In mei 2018 gaan we cursus volgen over conflict hantering en communicatie in relatie met de ouders.
 • 5 oktober gaan de leraren staken. Leraren gaan naar Den Haag. 
GMR (zie mail, MR cursussen)
Kim gaat naar de beginnerscursus en Hanneke naar de verdiepingscursus.
Monique en Sonja gaan het voorzittersoverleg op 12 oktober.
 
Bijzonderheden / trendanalyses LOVS Eind 16-17
Samen gekeken naar de trendanalyses, tweetallen kregen elk een vakgebied. Men kon de trend zien van de leerjaren en de groepen. Bevindingen zijn aan elkaar gepresenteerd.
 
Yvonne overlegt de trendanalyse om te bekijken door de MR.
 
Hoe staat het met de invoering van het Hoorns model?
We krijgen een excel met het Hoorns model van Yvonne.
Kim geeft aan, dat ouders het raar vinden, dat groep 5 het volgend jaar toch noch moet, voor de duidelijkheid. Eigenlijk hoeft groep 6, 7 en 8 dit maar te doen. Volgens Yvonne is dit bespreekbaar.
In het schooljaar 2019-2020 draait iedereen volgens het Hoorns Model.
 
Gymzaal: ontwikkelingen en vervoer
Alle opties staan weer open, de oude sporthal wordt voorlopig nog niet gesloopt, ook omdat er vleermuizen zijn. Er is slechts 360.000€ beschikbaar. De huidige situatie kan daarom nog maanden duren.
Vorige week is Yvonne met Mark bij de wethouder (Helm Verhees) geweest. Op een staat wat Yvonne betreft veiligheid. En op twee de effectieve leertijd. Een oplossing zou kunnen zijn, in plaats van een grote, twee kleinere bussen en een betere opstapplaats. De wethouder is er mee bezig.
 
Bij de volgende raadsvergadering is het belangrijk dat er zoveel mogelijk ouders, MR en OV komen.
 
Jaarplanning MR samenstellen
Datums:
 • 28 september
 • 16 november – begroting bespreken
 • 25 januari
 • 20 maart
 • 17 mei
 • 21 juni 
Tevredenheidsonderzoek à oktober 2017, eventuele gevolgen voor de schooltijden
Hier krijgt men de vraag: Bent U tevreden over de huidige schooltijden?
Nadat dit rapport er is, gaan we ook weer naar de uren kijken.