Notulen 14 juni vergadering Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg met directie
 
 Opening.
Speciaal welkom voor Kim van Lierop, zij zal komend schooljaar zitting nemen in de MR als ouderlid.
Notulen 16 mei
Is goed gekeurd
Nieuws uit de Oudervereniging
Er is geen vergadering meer geweest.
De avondvierdaagse was zeer geslaagd
Complimenten voor de nieuwe tenues.
GMR
Oproep gekregen voor ouderlid in GMR, aangezien er vanuit een BS Zeilberg er al een ouder in zit, nemen wij verder hier geen actie op.
Huishoudelijk reglement, en mr reglement
Zijn besproken, Sonja past het reglement aan. Er zijn een aantal opmerkingen over het actueel zijn en over termen die gebruikt zijn, hiervoor nemen we contact op met GMR
Begroting
Is goed gekeurd. Vanuit passend onderwijs komt er nog wat extra geld bij.
Formatie
Geen grote wijzingen. Er zijn nog een aantal dagen van leerkrachten en de onderwijsassistenten moeten nog ingevuld worden.
Vakantierooster
Is goed gekeurd.
Schooljaarplanning 2016-2017
.Wordt volgende vergadering besproken, Frans maakt een overzicht.
Datums  mr vergaderingen voor komend schooljaar plannen
Door geschoven naar volgende vergadering
Pestprotocol
Advies gegeven om bij ook te vermelden wat er al gedaan wordt aan het voorkomen van pesten via sociaal media (oa in mediaweek).
bijzonderheden LOVS
Komt volgend jaar op agenda, prioriteiten liggen nu elders
Rondvraag
  • Ondersteuningsplan profiel op de website wordt komend schooljaar besproken
  • Stakingsoproep: alle scholen van prodas doen mee op 27 juni. MR staat hierachter. Wel het verzoek op ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de consequentie hiervan voor kinderen/ouders.
  • We hebben een notulen van de OPR ontvangen.


Notulen 16 mei vergadering Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg met directie
 
Aanwezig  :  Johan Koppens, Ine Beijers, Jean-Paul van der Heijden, Monique
                 Luijben, Hanneke Heyligers, Sonja Keijsers, Frans van Geesink (bij
                 Punt 3 t/m 9) en Jacqueline Ketelaar (voorzitter Raad van Bestuur
                 Prodas) (bij punt 2)
  
Profiel directeur
Jacqueline legt de procedure rondom het aanstellen van de nieuwe directeur uit. Jacqueline zal deze procedure leiden. De vacature wordt intern geplaatst.
Aan de MR en de leerkrachten wordt gevraagd voor vrijdag de wensen (profiel) voor de nieuwe directeur aan Jacqueline te sturen. Jacqueline maakt van deze wensenlijsten 1 profiel voor de vacature die dan intern geplaatst gaat worden..
Notulen 30 maart
Bij punt 15: brief van wet werk en zekerheid, deze is nog niet op het ouderportal geweest. Frans zorgt dat dit alsnog gebeurd.
In de vorige notulen stond dat het pestprotocol aangepast is op website. Deze veranderingen moeten nog in team en MR besproken worden.
Nieuws uit het team
Het team heeft een vervolg cursus office gehad.
Er is een collegiale audit geweest
Nieuws uit ouder vereniging
Ouderbijdrage voor schoolreis blijft gehandhaafd
Rapporten
De ouder van de oudervereniging die dit onderwerp wilde bespreken, heeft te kennen gegeven het op dit moment te druk te hebben. Zij komt hier later op terug, zodat het dan alsnog op agenda kan komen.
Vakantierooster
Met name de uren onderbouw zijn krap.
Als het hoorns model ingaat zal de mogelijkheid bekeken worden om de schooldagen op woensdag en vrijdag tot 12.30u te laten duren.
Werving ouderlid
Helaas heeft er nog niemand gereageerd. We vermoeden dat dit mede kan komen omdat de taak van secretaris aan deze oproep gekoppeld is. Johan geeft aan anders eventueel wel deze rol voor een jaar op te willen nemen. Sonja zou dan voorzitter kunnen zijn.
Cito-uitslagen(groep 8) en bijzonderheden LOVS nl vorige vergadering.
De trendanalyse is nog niet binnen het team besproken
De cito van groep 8 is boven het landelijk gemiddeld gescoord.
 
De andere agenda punten: Huishoudelijk reglement en mr reglement, begroting, formatie, schooljaarplanning en plannen nieuwe datums MR zijn verzet naar een volgende vergadering. We hebben een extra datum geplant voor een volgende vergadering nl woensdag 14 juni.
Vervolgens hebben we aan het profiel van de directeur gewerkt.


Notulen vergadering Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg met directie
 
Notulen 7 februari
Naar aanleiding van de vorige vergadering is er voor de rapporten/ uitslagen LOVS toetsen een begeleidende brief geschreven en bijgevoegd. We hebben tevens besproken, dat het van belang is, dat groep 7 en 8 tijdens de informatieavonden geïnformeerd worden hoe het (pre) advies wordt samengesteld.
Nieuws uit het team.
  • Team heeft een basiscursus office 365 gehad
  • Vanaf 1 april begint TSO Eige Wijz: op- en aanmerkingen zijn nog mee genomen. Ze zijn nog bezig om het werkplan aan te passen. Het contract is reeds getekend.
  • Naar aanleiding van de interne audit en het komende schoolplan gaat het team opnieuw kijken na de schoolontwikkeling, waar willen we naar toe? Hoe zit het met visie en missie?
Nieuws uit de Oudervereniging
Er is een ouder die te kennen heeft gegeven ontevreden te zijn met de opzet van het huidige rapport. Zij wordt uitgnodigd in de vergadering, zodat we haar visie, mening hierover kunnen horen.
Verder zijn ze nog bezig met de shirts, de ouderbijdrage en avondvierdaagse.
GMR
Vanuit GMR hebben we een concept huishoudelijk reglement en reglement ontvangen. Dit komt de volgende vergadering op agenda
In de notulen stond iets beschreven over subsidies, ons in niet duidelijk waar dit over gaat. Sonja vraagt dit na bij Mandy.
Begroting.
Deze wordt komende vergadering besproken.
Qua personeelskosten blijft het van belang om naar ouders te blijven communiceren dat sommige kinderen, door hun specifieke hulpvraag, zelf “een potje geld” hebben voor speciale begeleiding.
Schoolondersteuningsplan op website
Bijgevoegd wordt nog een stukje over de kwaliteiten van de werknemers.
Frans kijkt het stukje nog na op de terminologie
Aanname beleid
Kinderen mogen niet geweigerd worden.
Er gaat wel bekeken worden of het mogelijk een beleid te maken om een maximaal aantal kinderen aan te nemen met een speciale hulpvraag.
Pestprotocol/ grensoverschrijdend gedrag.
Pestprotocol is aangepast.
Prodas breed komt er een cursus voor leerkrachten: omgaan met grensoverschrijdend gedrag van ouders.
WMK
Werkgroep is bij elkaar geweest. Er komt een ouderbijeenkomst (2 afgevaardigde per groep) om een aantal onderwerpen te bespreken. Er is gekozen om een onafhankelijke gespreksleider hiervoor in te schakelen.
Gymzaal Zeilberg
Plan ligt bij gemeente, moet nog naar B&W. Leerlingenraad zal t.z.t. de handtekeningen gaan aanbieden.
Verbeterplan RI&E
Arbeidsdeskundige is langs geweest, verbeterplan is bijna klaar op een paar kleine puntjes na..
Opvallende punten uit LOVS toetsen
Er is een trendanalyse gemaakt, deze moet nog gekeken worden. Monique vraagt aan Marc na of er vanuit deze trendanalyse aanpassingen in beleid gemaakt moeten worden. Dit bespreken we komende vergadering.
Wet werk en zekerheid
Naar aanleiding van een stukje in de stikker waren er nog wat vragen. Frans geeft aan dat er kort na het plaatsen van dit stukje in de stikker nog een brief vanuit Prodas gekomen is waarin het beleid beschreven staan. Afgesproken dat hij deze alsnog via ouderportal verspreid. Vanuit de MR zullen we deze dan wat nader bekijken, of wij het beleid duidelijk genoeg vinden.


Notulen 7 februari 2017 vergadering Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg zonder directie
 
 Notulen vorige vergadering:
Mandy is vanuit de GMR tevens contact persoon voor de Gerardusschool. Zij zal als GMR lid circa 3 maal aanwezig zijn bij onze vergaderingen als toehoorder.
Nieuws uit het team.
De open dag heeft geleidt tot circa 25 nieuwe aanmeldingen.
Er is vanuit de Gymzaal actiecommissie aangegeven dat geld welkom is, maar dat de gemeenschapskracht het belangrijkste is.
Nieuws uit de Oudervereniging
Er hebben enkele wijzigingen op het bestuurlijke vlak plaatsgevonden.
WMK
Werkgroep is geformuleerd. In deze samenstelling worden de resultaten bekeken en er wordt bekeken hoeveel en welke ouders verder betrokken worden en in welke opzet (werkvorm en frequentie).
Met betrekking tot RI&E zou er nog een Arbo deskundige langs komen. (zie notulen november 2016). We zouden het verbeterplan dan in februari bespreken, echter het is niet bekend hoe het nu hier mee is.
Pestprotocol/ grens overschrijdend gedrag.
Grensoverschrijdend gedrag komende vergadering komt dit punt op de agenda.
Pestprotocol: grote lijnen klopt, moet echter wel geüpdatet worden. Tevens de website.
Onderwijs in de 21e eeuw.
In de klassen wordt regelmatig stilgestaan bij het gebruik van media. Niet alleen hoe dit werkt maar ook hoe je er mee om moet gaan. Er is landelijk een mediawijsheid week.
Er zijn nu 2 teamleden die een scholing volgen met betrekking tot mediawijsheid. Als ouder blijft het ook van belang dat je het gedrag van je kind op social media monitort.
Ouderportal is nog een kwestie van wennen, voor alle partijen. Het vraagt van de ouders ook dat ze regelmatig kijken en zelf uitprinten. Als je niet zelf kunt printen, dan kun je de leerkrachten altijd om een kopietje vragen.
Op school komen nieuwe printers.
Rapporten
De grafiek waarin de Cito uitslagen staan wordt iets aangepast.
Ouderleden geven aan dat er een verschil ervaren wordt tussen de rapportpunten (ontstaan uit toets punten, t op kort termijn toetsen) en de cito uitslagen. Dit kan een verkeerd beeld scheppen over het mogelijke advies met betrekking tot middelbaar onderwijs. Het zou wenselijk zijn als er beter informatie verstrekt wordt waarin beschreven staat waarop de punten baseert zijn en hoe de weging is met betrekking met het advies van het vervolgonderwijs is. Dit wordt besproken in het team.
Aanname beleid
Het is niet mogelijk gebleken om als school een maximaal aantal leerlingen per klas te hanteren. Blijft een moeilijk dilemma. Veel scholen hebben te maken met “grote” klassen.
Mr samenstelling/ verkiezingen
Johan maakt een opzetje voor de vacature: mr ouderlid en tevens secretaris.
Wet werk en zekerheid
Naar aanleiding van een stukje in de stikker is dit als agenda punt toegevoegd. Er zijn nog een aantal vragen over. We bespreken dit punt volgende vergadering met Frans.
 

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg met directie 15 december 2016
 
Notulen:
Bij punt 4 van de oudervereniging stond het idee benoemd voor een cursus. Dit idee kwam van de MR af en niet van de oudervereniging zelf
Jean- Paul gaat stoppen als MR lid. Er zal een nieuw ouderlid geworven gaan worden, die tevens de secretaris taken van Sonja over gaat nemen. 
Nieuws uit het team.
Er is een onderwijsassistent aangenomen (tijdelijk) voor groep 5, inmiddels zitten hier 35 kinderen in deze groep, waarvan een aantal met een speciale zorgvraag.
Op dit moment moeten de kinderen die aangemeld worden op school ook aangenomen worden (of school zoekt voor een passend alternatief). Er moet een beleid voor de school komen, waarin ook het maximaal aantal kinderen per groep vermeld staat.
Frans is bezig met de oudervriendelijke versie van het ondersteuningsplan profiel.
Gymzaal: Er ligt een nieuwe tekening klaar waarvan de kostenplaatje bekend is. Nu wordt bekeken hoe de financiering geregeld kan worden. 
Nieuws uit de Oudervereniging
Er zijn bestuursveranderingen doorgevoerd
Ze zijn nog bezig met nieuw schoolshirts
Men is na aan het gaan of een kledingcontainer op school mag. 
GMR
Naar aanleiding van de GMR thema avond wordt er aan de komende vergadering het punt: onderwijs in de 21e eeuw toegevoegd. 
OPR
De mails van de OPR blijven we doorsturen. Ieder kan deze dan lezen en zelf filteren wat deze van belang vind. 
Open dag
De MR ouderleden zijn hierbij aanwezig. 
Privacy
Bij aanname kunnen ouders invullen of foto’s gebruikt mogen worden voor schooldoeleinde.
Als school blijft het moeilijk om alles in de hand te houden. In deze tijd is het onmogelijk om te verbieden dat ouders geen foto’s mogen maken. Bij verjaardagen is wel de afspraak dat er niet gefilmd mag worden.
We vinden wel  belangrijk dat ouders alert gehouden worden, dat er bewust met media om gegaan wordt. Bijvoorbeeld bij gemeenschappelijke activiteiten ouders vragen om alleen hun eigen kind te filmen en deze beelden alleen voor prive doeleinden te gebruiken.
Het ouderportal dient ook alleen ingezet te worden voor zakelijke doeleinden. 
Invoering nieuwe methodes
De methode van geschiedenis en aardrijkskunde is nog wat aftasten: veel stof, hoe kunnen we deze alle aanbieden en hoe kunnen we dit het beste toetsen.
Voor komend schooljaar staan geen nieuwe methodes op de planning. 
Schoolplan 2014-2018 (incl jaarplan 2016-2017)
Bij de jaar plan zijn geen bijzonderheden, alles loopt op schema. 
WMK werkgroep en vragenlijst kinderen
Komt in februari op de agenda. Sonja neemt deel vanuit de MR ouderleden. 
ziekte verzuim 2016
Vorig schooljaar nog wat langdurige zieke. Dit schooljaar (sept- dec) weinig verzuimt ten opzichten van de dezelfde periode vorig jaar. 
jaarplanning MR
Afgesproken om per vergadering te kijken welke punten van de jaarplanning ook daadwerkelijk op de agenda van komende vergadering moeten komen. 
Tussenschoolse opvang
Op dit moment is:  “Eigenwijs” de beste optie voor de tussenschoolse opvang: deze is goedkoper, voldoet aan de eisen: plan van aanpak , kleinere aantal kinderen per vrijwilliger etc.
Het is wel belangrijk dat de administratie per dag kloppend is.Notulen vergadering 1 november Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg met directie
Aanwezig  :  Frans van Geesink, Ine Beijers, Monique Luijben, Hanneke Heyligers en Sonja Keijsers. En Mandy Donkers vanuit de GMR 
Notulen
*Mandy heeft binnen de GMR de scorelijst deskundigheid besproken. Het doel van de scorelijst is dat het inzichtelijk is welke school wat te bieden heeft.
*Johan heeft mailcontact gehad met de oudervereniging over de veranderde structuur van klassenouders/ lid oudervereniging. Zij vonden het belangrijk beide weer te koppelen in verband met continuïteit. 
Nieuws uit het team.
De nieuwe methode Engels bevalt goed. Vanaf de herfstvakantie wordt in groep 1 t/m 6 nu ook 1x in de 2 weken Engels aangeboden. 
Nieuws uit de Oudervereniging
Oudervereniging is bezig de statuten en reglementen up-to-date te maken.
Ook de vergaderstructuur gaat bekeken worden. 
GMR
*29 november is de thema-avond van de GMR
*Het communicatie plan is men aan het afronden.
*Er komt een concept van Huishoudelijk Regelement voor GMR en MR 
Brabants veiligheidslabel
Dit hebben we weer behaald. Vanuit hier wordt er subsidie aangevraagd bij de het Lokaal Beraad. 
RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)
Men is tevreden over de gemiddelde score.
Arbo deskundige komt nog langs. Vanuit hier zal het plan eventueel nog aangepast worden en wordt er een verbeterplan opgesteld. 
Tussenschoolse opvang
Samen met Roos Verhees (van projectonderwijs van Prodas) wordt bekeken welke opties er zijn en of het samen kan met meerdere scholen. 
WMK werkgroep (werken met kwaliteit)
Werkgroep en de resultaten van vragenlijst van de kinderen zijn nog niet besproken in het team, wordt daarom door geschoven naar de volgende vergadering. . 
Schooljaarplan
Geen bijzonderheden. 
LOVS (leerling en onderwijs volg systeem) uitslagen
Er waren geen bijzonderheden bij de LOVS toetsten eind schooljaar 2015-2016 
Schoolondersteuningsprofiel
Er komt nog een beknopte versie voor ouders, deze zal op de website komen. Frans is hiermee nog bezig samen met Marc. 
Jaarplanning MR
Sonja bekijkt welke punten er de volgende vergadering op moeten en de jaarplanning wordt dan verder met zijn allen bekeken.
 Schoolgids/ Kalender 2016/2017
Als er nog op- en aanmerkingen zijn, deze doorsturen naar Frans. 
Rondvraag 
Mandy stelt de vraag in hoeverre Prodas voldoende ondersteuning en begeleiding kan bieden aan leerkrachten, de klas en de betreffende leerling als het om een specifiek probleem gaat. Zij neemt deze vraag mee naar de GMR.


Notulen vergadering Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg met directie 19 juli 2016
 
 
Nieuws uit het team.
De tussen schoolse opvang heeft aangegeven te gaan stoppen.. Na de vakantie komt het terug op de agenda. Een ouder lid van de MR zal in dit proces betrokken gaan worden.
Methode van wereldoriëntatie en Engels zijn gekocht.
De peuterbieb is geopend
De nieuwe touchscreen digi-borden zijn geplaatst
Het ouderportal zal in het nieuwe schooljaar meer gebruikt gaan worden..
De vacature voor 20 uur van de onderwijsassistente is ingevuld.
Een ontruimingsoefening heeft plaats gevonden en het plan is hierna aangepast.
Nieuws uit de Oudervereniging
Nieuwe werkgroepen voor de activiteiten zijn gevormd.
Verder hebben we gehoord dat de oudervereniging het lid zijn in de oudervereniging weer wil koppelen aan klassenouder
GMR
Mandy zal als GMR lid gekoppeld worden aan een aantal scholen. Ze bekijkt nog hoe vaak ze in een MR vergadering (als “toehoorder”) aan zal sluiten.
Enquête WMK
Er komt een werkgroep om de sterke- en verbeterpunten te bespreken.
Begroting 2016-2017
Komt 2e onderwijsassistente. Het gesprek over de financiën heeft nog niet plaats gevonden.
Ondersteuningsplanprofiel
Leerkrachten bekijken de scores deskundigheid nog en passen dit aan, hierna wordt het bekeken door de ouderleden.
schhoolgids 2016-2017
Mandy vraagt zich af hoe het zit met privacy regels.. Volgend jaar gaan we dit als agendapunt bespreking in MR.
 Brigadieren
Komend schooljaar staan er geen brigadiers meer op het kruispunt. Er komen 2 zebrapaden. Bij de oversteek plaats bij school, blijven wel brigadiers staan.
 
Notulen vergadering 2 juni Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg met directie
 
Notulen
Mandy Donkers heeft zich aangemeld als kandidaat voor de GMR. 
Actielijst:
Ondersteuningsplan op agenda: Frans laat zo snel mogelijk weten als deze digitaal aangepast is.
Contact opnemen GMR m.b.t. kengetallen 
Nieuws uit het team.
Jan zal therapeutisch op bs Zeilberg blijven werken binnen zijn mogelijkheden.
Enquête welzijn en veiligheid (WMK) is geanalyseerd. Het eindpunt was een 8. Zijn wel een aantal verbeterpunten uit de enquête naar voren gekomen, deze worden besproken in MR
Nieuws uit de Oudervereniging
Er wordt een nieuwe brief naar ouders gestuurd om je op te geven voor de werkgroep van activiteiten.
Volgend jaar wordt de schoolreisbestemming opnieuw bekeken, kinderen geven aan een andere bestemming te wensen.
Speeltoestel wordt geplaatst
Begroting 2016-2017
Deze is afgelopen dinsdag door genomen met Jean Paul en Johan. In hoofdlijnen is deze goed, echter op totaal kan deze niet goedgekeurd worden door het probleem met de kengetallen.
Formatie 2016-2017
Kristel is aangesteld als leerkracht. Er komt nog een onderwijsassistent bij
Vakantie rooster
Geen bijzonderheden.
Jaarplanning 2015- 2016
Deze is doorgenomen, Frans past de lopende zaken aan in komende jaarplanning.
Probleem wateroverlast  meenemen jaarplanning/begroting? Dit wordt nog bepaald door Frans.
Er moet nog een plan van veiligheid gemaakt worden, deze komt in MR vergadering.
Frans kijkt nog na hoe het met pestprotocol zit.
Leerlingenraad wordt elk jaar dmv verkiezingen opnieuw geformuleerd
LOVS uitslagen/ Cito uitslagen.
Het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over de LOVS uitslagen. Cito uitslagen doorgenomen.
Datums MR vergaderingen
De laatste 2 vergaderingen van dit jaar worden samengevat op 30 juni om 20.00u. O
Komend schooljaar vergaderen we:
Do 22 september met directie
Di 1 november zonder directie
Do 15 december met directie
Di 7 februari zonder directie
Do 30 maart met directie
Di 16 mei met directie
Do 29 juni met directie.
Rondvraag
Frans geeft aan dat volgend schooljaar: Margriet op 27-11 25 jaar in dienst is en dat Frans zelf op 29 september 40 jaar in dienst is.
Wordt nog bekeken hoe en wanneer ze dit gaan vieren


Notulen vergadering Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg 3 maart 2016

Notulen
De analyse van de LOVS zijn vertraagd door ziekte van de leerlingen.
LEEF gaat eind maart starten met muziek.
Er komt ook een ontdek-lab in Deurne.
Nieuws uit het Team
Nieuwe IB-er is begonnen.
Jan komt niet meer terug als leerkracht
Het idee voor sport tenues wordt geopperd, dit zou echter ook door de oudervereniging bekostigd kunnen worden, Daphne neemt dit met hun op. 
Schooltijden / continurooster
Naar aanleiding van de communicatie naar ouders zijn er geen reacties meer gekomen. 
Taakbeleid
Nog niet gerealiseerd, dit is onder andere afhankelijk van de cao ontwikkelingen. 
Aannamebeleid
Het inschrijfformulier en de procedure zijn uniform voor heel Prodas.
De vragen die er in staan zijn wettelijk bepaald.
Er komt wel nog een evaluatie van het formulier. De MR adviseert bij een aantal vragen zoals over dyslexie het vakje: weet niet, toe te voegen.
In de begeleidende brief van BS Zeilberg kan het woordje aangepast in regel 2 weggelaten worden, verder is Interne Begeleider geen bekend begrip van nieuwe ouders, dit zou verduidelijkt kunnen worden. 
Klachtenregeling
Het is nu duidelijk dat Margriet de contactpersoon is om informatie op te vragen. Frans kijkt of dit in de schoolgids verduidelijkt kan worden. 
MR samenstelling 2016-2017
Besloten wordt dat de MR verder gaat met 6 leden gezien de grootte van de school. Dit betekent, dat er geen verkiezingen gaan komen.
Formulier resultaatgesprek.
Dit formulier is geschreven ter verantwoording voor Prodas. Het is een samenvatting / uitleg van het geen waar en hoe er gewerkt is om de doelen/planning te behalen. 
Opvallende punten uit de CITO ’s
Groep 3,4 en 5 hebben nieuwe LOVS toetsen (3.0) op 3 vakken, dit betekent ook dat de resultaten in een nieuwe grafiek staan.
Aansluitend wordt er benoemd dat het fijn is dat er nu meer contactmomenten met ouders zijn en dat ouders nu beter op de hoogte worden gehouden van de resultaten. 
GMR en raakvlakken met ons
Er komen 2 vacatures voor ouders  in de GMR.
Het is de bedoeling dat er een GMR lid gekoppeld gaat worden aan een school als contactpersoon, echter gaan ze dit volgend schooljaar pas oppakken.
Johan neemt contact op met ouder lid: Joanita om te vragen of zij voorlopig contact persoon voor onze school wil zijn. En of zij ons tevens de notulen wil toesturen en hoe het zit met de plannen rond het mobiliteit beleid.
Er zijn veel werkgroepen binnen Prodas, de GMR volgt de werkzaamheden van de werkgroepen.
Een belangrijk raakvlak met de GMR zijn personeelszaken zoals de cao. 
Schoolondersteuningprofiel.
Deze is onlangs bekeken en alvast met “de hand” aangepast, er wordt nog nagevraagd of dit programma weer geopend kan worden zodat het digitaal aangepast kan worden. 
Rondvraag.
Frans vraagt of de ouderleden de minischoolgids en brochure willen bekijken en door willen geven of ze iets missen of juist overbodig vinden.
Op de jaarplanning van sept / okt 2016 moet Brabant Veiligheidslabel op de agenda gezet worden.

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg zonder directie 21 januari
 
Nieuws uit het Team
LEEF gaat begeleiding bieden bij het geven van muzieklessen
Studiemiddag gehad over zelfstandig werken
Bezig met analyse van de LOVS toetsen
Schooltijden/ continurooster
Tijdens de vorige vergadering is er afgesproken dat van de stemgerechtigden 2/3 voor moet zijn en voldoende ouderhulp om het continurooster door te laten gaan.
Het onderzoek is nu afgerond. Er waren 133 stemgerechtigden, waar van 45 voor een continurooster hebben gestemd. Hieruit concluderen wij dat er op dit moment te weinig animo is voor het invoeren van een continurooster. Ons advies is om dit over 3 jaar opnieuw te onderzoeken.
Taakbeleid
Deze is nog niet gerealiseerd.
Aannamebeleid
Er is een nieuw aanmeldingsformulier en een vernieuwde aanmeldingsprocedure.. Volgende vergadering gaan we deze bespreken.
Passend onderwijs
Sonja gaat het schoolondersteuningsprofiel op vragen, deze wordt dan volgende keer besproken..
Klachtenregeling
Ons is niet duidelijk wie de contact persoon, op bs zeilberg, is? Dit is niet duidelijk omschreven in de schoolgids. Dit moet aangepast worden.
Ouderbetrokkenheid
De open inloop ochtend is als positief ervaren.
MR samenstelling 2016-2017
De aanwezige MR leden zijn van mening dat de MR samenstelling aangepast kan worden naar 3 ouders en 3 leerkrachten. Echter aangezien niet iedereen aanwezig was, willen we de komende vergadering samen tot een besluit komen.
Schoolgids/ kalender ervaringen wisselen
Mooie en kleurrijke kalender. Enkele aandachtspunten: eerder verstrekken van de kalender, maand augustus toevoegen (ook al is het vakantie). En de foto van groep 8 leerlingen plaatsen op een maand dat deze kinderen nog op school zitten.
Gymzaal Zeilberg
Geen nieuwe ontwikkelingen. Volgend jaar zullen de kinderen wederom met een bus naar de gymzaal gaan.
Formulier resultaatgesprek
Vragen op gesteld voor komende vergadering.
ICT
Netwerk functioneert nog steeds niet naar wens. Maar een meting wees dit niet uit. Lijkt verschil per computer te zijn. Na de zomervakantie gaat er gewerkt worden met office 365. Op termijn wordt er compleet afscheid genomen van winsys.
Het team gaat naar het ontdek lab. Ook zullen alle groepen hier dit schooljaar nog heen gaan.
Verder zijn ze aan het kijken op welke manier de kinderen de programma’s: Word, PowerPoint en Paint het beste aangeleerd kan worden.
Volgend jaar komen er touchscreen digiborden.
 
 
 

  
 

  •  
.
 


Dit zijn verkorte notulen. Het volledige verslag van de vergadering is op te vragen via mr.bszeilberg@prodas.nl