laatst aangepast: september 2018

 
 
Informatie over medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg
 
Zeggenschap en médezeggenschap
De zeggenschap op school is in handen van het schoolbestuur. Bij basisschool Zeilberg is dat de Raad van Bestuur van de Stichting PRODAS.  Het schoolbestuur geeft (een deel van) de zeggenschap door aan de directie van de basisschool. Bij basisschool Zeilberg bestaat de directie uit de directeur, Yvonne Neervens.
De schooldirectie kan niet zomaar alles zelf bepalen. Volgens de wet moet de directie instanties en personen raadplegen voordat de directie besluiten kan nemen. Dit is medezeggenschap. Iedere school in het basisonderwijs, dus ook Basisschool Zeilberg, heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is wettelijk verplicht.
 
Medezeggenschap door leerkrachten en ouders
Op een basisschool hebben leerkrachten en ouders  van leerlingen medezeggenschap. Allebei zijn zij vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de school.
Eigenlijk bestaat de MR van de basisschool uit twee onderdelen. Deze worden ‘geledingen’ genoemd. Er is een ‘personeelsgeleding’ en een ‘oudergeleding’ binnen de MR. Ouders en leerkrachten kunnen soms andere belangen hebben. Binnen de MR is samenwerking en respect voor elkaars ideeën daarom heel belangrijk. Om te zorgen dat  ieders belangen evenredig zijn vertegenwoordigd bestaat de MR van basisscholen uit evenveel leerkrachten als ouders. Alle leden hebben zich beschikbaar gesteld voor de MR. Wanneer er meerdere kandidaten waren zijn zij gekozen door de achterban(leerkrachten of ouders). De termijn waarvoor zij gekozen zijn, is vier jaar. Na deze vier jaar kunnen MR-leden zich weer herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode (maximaal zitting is 2 periodes) of hun plek beschikbaar stellen voor een nieuw lid.
 
Regels over medezeggenschap
De regels over medezeggenschap op school zijn vastgelegd in een wet, de Wet medezeggenschap scholen. In deze wet is vastgelegd wat de MR allemaal kan en mag en ook welke informatie de MR hoort te krijgen van de directie en het schoolbestuur.
Om heel precies te zijn heeft de MR de volgende rechten:
-informatierecht
-recht op overleg
-initiatiefrecht (recht om zelf onderwerpen aan te dragen)
-adviesrecht
-instemmingsrecht
 
Onderwerpen voor de MR
De MR kan via deze wettelijke rechten denken, praten en adviseren over eigenlijk alles wat er op school gebeurt. Over sommige dingen heeft de directie instemming van de MR nodig, de MR beslist in zo’n geval echt mee. De MR kan ook zelf onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken. En als de MR een advies geeft aan de directie, dan moet de directie hier serieus naar kijken en op reageren.
 
Wat aan de orde komt bij de MR is bijvoorbeeld de begroting van de school, het schoolplan  en het schoolreglement, de arbeidsvoorwaarden voor het personeel, de lesmethodes die gebruikt worden, de veiligheid op de school, onderwijskundige veranderingen, de schooltijden en de vaststelling van de vakantieperiodes.
De MR denkt dus mee met, moet soms instemmen met en adviseert de directie in alles wat met school(beleid) te maken heeft.
 
Doel van de MR  van Basisschool Zeilberg is om bij te dragen en mee te werken aan een veilige en prettige school voor alle kinderen en hun ouders en het personeel. En om zo een goede basis te leggen voor de tijd die komt na het verlaten van de basisschool.
 
Vergaderingen van de MR
De MR van Basisschool Zeilberg vergadert om de maand. Bij deze vergaderingen is directeur Yvonne Neervens aanwezig voor het geven van informatie en toelichting. Wanneer het nodig is, bijvoorbeeld om onafhankelijk van de directie het standpunt van de MR vast te stellen over een onderwerp, vergadert de MR zonder de directeur.
Vergaderingen van de MR vinden plaats op school en zijn openbaar. Een enkele keer is er een besloten gedeelte. Het gaat dan bijvoorbeeld om een onderwerp dat persoonlijk is. Dat wordt dan behandeld na het openbare gedeelte.
Ouders en leerkrachten zijn dus van harte welkom om een vergadering van de MR als toehoorder bij te wonen. Graag wel even vooraf aanmelden bij een van ons of via het mailadres. Wij vinden het fijn als we weten wie we mogen verwachten.
 
De vergaderdata van de MR worden  op de website van basisschool Zeilberg bekend  gemaakt. tevens zijn hier de notulen te vinden.
 
Leden MR
De MR van Basisschool Zeilberg bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit drie leerkrachten en uit drie ouders.
 
Leerkrachten
Hanneke Heyligers (secretaris)                                     
Monique Luijben                                                                        
Marij van Horssen                                                 
 
Ouders
Joyce Tauran   
Johan Koppens            
Kim van Lierop (voorzitter)
   
                                               
                                  
Contact met de MR
Omdat de MR een vertegenwoordiging is van leerkrachten en ouders van leerlingen is het voor de MR leden heel belangrijk om signalen op te vangen én te krijgen vanuit leerkrachten en ouders.
Een van de ouderleden van de MR is altijd aanwezig bij vergaderingen van de oudervereniging. Om ook daar signalen op te vangen voor dingen die voor de MR van belang kunnen zijn.
 
Zijn er vanuit ouders of leerkrachten vragen over of voor de MR, stel ze dan gerust! Dat kan persoonlijk, maar mag ook via het mailadres van de MR: oudersmr_zeilberg@prodas.nl.

GMR
Basisschool Zeilberg is aangesloten bij Prodas. Prodas is het schoolbestuur voor 25 basisscholen in de regio Deurne, Asten Someren. Een schoolbestuur met meer scholen, zoals dus Prodas, moet ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben. Dat wordt een GMR genoemd. Naast dus dat Basisschool Zeilberg zelf een MR heeft, is er ook een GMR. De GMR gaat over zaken die ‘schooloverstijgend’ zijn.